Privatlívs- & handilstreytir

Privatlívs- & handilstreytir

Handilstreytir

Handelsbetingelser for ÍVF FR

ÍVF FR Varðagøta 3 100 Tórshavn Phone: 581727 V-tal: 635871

Betaling

ÍVF FR modtager online betalinger med Visa/Dankort, Mastercard.

Betaling vil først blive trukket på din konto, når den fysiske vare afsendes eller det virtuelle produkt er oprettet med mindre andet er aftalt eller fremgår af din ordre.

Alle beløb på hjemmesiden er inklusiv moms. Hjemmesiden bruger følgende valutaer til prissætning: Denmark – Kroner (DKK)

ÍVF FR benytter en sikker betalingsserver, der krypterer alle oplysninger med SSL protokol hvilket betyder din data er sikker og ikke kan læses af andre udefrakommende.

ÍVF FR’s egen hjemmeside bruger ligeledes kryptering med SSL protokol.

Levering

Leveringstiden for din ordre er 1-5 dage.

Levering er gratis. Abonnement produkter bliver kun leveret digitalt via e-mail, medmindre andet er oplyst i forbindelse med købet. Levering sker via adgang til online medlemsside med brugeroprettet log-in og adgangskode. Mistes koder til log-in, vil der på opfordring autogenereres ny adgangskode fra administratormodul, som sendes til den e-mailadresse, hvortil de oprindelig koder er sendt i forbindelse med købet.

Fortrydelsesret

Der gives 14 dages fuld returret på varer købt på hjemmesiden med mindre andet er aftalt eller fremgår af din ordre.

Den 14 dags periode starter den dag hvor ordren er leveret.

Eventuelle returneringsomkostninger afholder du selv.

Ønske om fortrydelse skal meddeles os senest 14 efter leveringen og være os i hænde seneste 14 dage efter vi er informeret om dit brug af fortrydelsesretten.

Ønske om brug af fortrydelsesret skal gives sendes på mail [email protected] . I meddelelsen skal der gøres tydeligt opmærksom på dit ønske om brugen af fortrydelsesret. For abonnement produkter sker leveringen som oftest i løbet af få minutter, og er der ikke inden en time modtaget mail med log-in til produktet, kontakt da [email protected] Dog vil nogle produkter, have indhold der leveres løbende i den periode, som er oplyst i forbindelse med købet. For forløb sker leveringen i rater som beskrevet under købet. Særlig opfyldelse: kunden skal oplyse korrekt e-mailadresse, for at modtage link med adgang til produktet.

ABONNEMENTSLØSNINGER

For abonnementer gælder, at du modtager en e-mail med bekræftelse på din abonnementstilmelding efter indgåelse af abonnementet. Den årlige abonnementsbetaling er for året forud og trækkes automatisk. Du kan når som helst opsige dit abonnement ved at skrive til [email protected], eller ved at logge ind på din konto og selv stoppe abonnementet. Ved opsigelse mister du adgang til det i abonnementet tilhørende indhold.

Varens stand ved returnering

Du hæfter for den forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og funktion. Dette betyder at du må prøve varen på samme måde som hvis du handlede i en fysisk butik.

Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragtes den som brugt og af forringet værdi. Dette betyder, at du ved fortrydelse af købet får en mindre del eller intet af købsbeløbet retur. Det er op til ÍVF FR at vurdere varens stand. Angående abonnemented skal du ikke sende din ordre retur til mig. Jeg vil deaktivere dit link samt slette din adgangskode til produktet.

Reklamationsret

Der gives 2 års reklamationsret på produkter i henhold til den danske købelov. Reklamationsretten gælder for alle fejl i software, materiale og fabrikation.

Reklamation vedr. fejl og mangler skal meddeles til ÍVF FR i rimelig tid efter varens modtagelse. Her anses max. to måneder som rimelig tid, med mindre andet er aftalt.Vi refunderer rimelige fragtomkostninger.

Reklamationen frafalder ved forkert eller ualmindelig betjening af produktet. angående abonnemented Oplever du problemer med det tilsendte link, send da en mail til [email protected] eller anvend hjælpfunktionen, når du er logget ind på selve produktet.

ÍVF FR dækker returneringsomkostningerne i rimeligt omfang.

Ved returnering kontaktes virksomheden:

ÍVF FR Varðagøta 3 100 Tórshavn Phone: 581727 V-tal: 635871

Reklamationer modtages ikke hvis disse er sendt på efterkrav.

Kunde- & Privatlivspolitik

Vi videresælger ikke personlige oplysninger og videregiver ikke dine personlige oplysninger til andre, de er kun registreret i vores kundekartotek. Du kan til enhver tid få slettet dine oplysninger.

For at du kan indgå aftale med ÍVF FR, har vi brug for følgende oplysninger: . Navn . Adresse . Telefonnummer . E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos ÍVF FR og opbevares i op til fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores hjemmeside, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Direktøren og de ansatte for ÍVF FR har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige i ÍVF FR er: Rói hammershaimb hansen

Vi opbevarer og transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Som registreret hos ÍVF FR har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til [email protected]..

Cookies På https://www.lao.fo anvendes cookies med det formål at optimere hjemmesiden og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig.

Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, se vejledningen på Webshop Cookies og Privatlivspolitik.

Forbrugerbeskyttelse

Læs mere om din beskyttelse som forbruger når du køber via en PensoPay betalingsløsning: https://pensopay.com/mere/forbrugerbeskyttelse/

Klagemuligheder

Klager over produkter kan sendes til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby www.forbrug.dk

For EU-borgere uden for EU skal klager sendes via EU Kommissionens online klageplatform. ec.europa.eu

Ved klage skal vores email adresse angives: [email protected] samt hjemmesiden du har købt varen på.

Terms and Conditions for ÍVF FR

ÍVF FR Varðagøta 3 100 Tórshavn Phone: 581727 V-tal: 635871

Payment

ÍVF FR accepts online payments with the following credit cards Visa/Dankort, Mastercard. Payment will only be deducted from your account when the physical item is shipped or the virtual product is created unless otherwise agreed or stated on your order.

All prices on the website include VAT. The website uses the following currencies for pricing: Denmark – Kroner (DKK)

ÍVF FR uses a secure payment server that encrypts all information with SSL protocol, meaning your data is secure and cannot be read by other third parties.

ÍVF FR own website also uses encryption with SSL protocol.

Delivery and Shipment

The delivery time for your order is 1-5 days.

Delivery costs 49,- if the customer buys for more than 500,- the customer will get free delivery

If you regret your purchase (Withdrawal)

ÍVF FR offers a 14 days full refund on goods purchased on the website unless otherwise agreed or stated in your order.

The 14 day period starts on the day the order is delivered.

Any return costs you incur yourself.

The request for cancellation must be notified to us no later than 14 after the delivery, and be with us no later than 14 days after we are informed of your use of the right of cancellation/withdrawal.

If you wish to make use of your right to withdraw the purchase, you must send us an e-mail om [email protected] In your message, clearly make us aware, that you want to use your right of withdrawal.

Condition of the item you have returned

You are responsible for the condition of the product, and of the decreased value of the goods caused by handling it other than what is necessary to determine the nature, characteristics and function of the goods. This means, that you have to try the item in the same way as if you were shopping in a physical store.

If the item is tested/used in addition to what is described above, it is considered used and of decreased value. This means, that when the purchase is canceled, you will receive a minor portion or none of the purchase amount refunded. It is up to ÍVF FR to evaluate the item’s condition.

Warranty

There is a 2 year warranty on products according to the Danish Sales Law. The warranty applies to all errors in software, material and fabrication.

Complaints regarding errors and defects must be reported to ÍVF FR in a reasonable time after the goods have been received. We consider af maximum of months as a reasonable time, unless otherwise agreed. We will refund reasonable shipping costs.

The complaint waives right to warranty if the items are handled improperly or unusually.

ÍVF FR covers return costs to a reasonable extent.

When returning, please contact us at:

ÍVF FR Varðagøta 3 100 Tórshavn Phone: 581727 V-tal: 635871

Warranty complaints will not be accepted if they are sent by cash-on-delivery system.

English:

Customer & Privacy Policy

We do not resell personal information and do not pass on your personal information to others. They are only registered in our customer directory. You can delete your information at any time.

In order for you to enter into an agreement with ÍVF FR, we need the following information:

. Name . Address . Phone number . Email address

We make the registration of your personal information for the purpose of delivering the goods to you.

The personal information is registered with ÍVF FR, and stored for up to five years, after which the information is deleted.

When collecting personal information via our website, we ensure that it always happens by submitting your explicit consent, so that you are informed exactly what information is being collected and why.

The director and employees for ÍVF FR have access to the information recorded about you.

The data manager in ÍVF FR is: Rói hammershaimb

We do not store and transmit customer information encrypted.

As registered with ÍVF FR, you always have the right to object to the registration. You also have the right to know what information is registered about you. You have these rights under the Personal Data Act and in connection with this, please contact [email protected]

Cookies 

On https://www.lao.fo, cookies are used for the purpose of optimizing the website, and its functionality, making the visit as easy as possible for you.

You can delete cookies from your computer at any time, see the instructions on Webshop Cookies and Privacy Policy.

Consumer Protection

Learn more about your consumer protection when paying online with PensoPay’s payment service solution: https://pensopay.com/mere/forbrugerbeskyttelse/

Complaints

Complaints about product can be sent to:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby www.forbrug.dk

For citizens of Europe who reside outside of Europe, complaints must be submitted through the EU Commisions Online Complaints Platform. ec.europa.eu

When complaining you need to denounce our email address, [email protected], and the site, on which you made your purchase.